គណៈកម្មការ

គណៈកម្មការ៖
អភិបាល៖ ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា
Email: khmerkampuheakrom@gmail.com
ទូរស័ព្ទ: 1- (408) 550-5060

ចាងហ្វាង៖ ស៊ឺន ចែងចើន
Email: sonchengchon@gmail.com
ទូរស័ព្ទៈ (855) 11217132

និពន្ធនាយក៖ ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ប្រីជា គឿន
Email: thachpreicheakoeun@gmail.com
ទូរស័ព្ទ: 1 (408) 791-7556