សារព័ត៌មាន «​ព្រៃនគរ​» បាន​បង្កើត និង​ផ្សព្វផ្សាយ​តាម​អិន​ធើ​ណិ​ត ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ០១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០០៨ ។ ទទួលបាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​បោះពុម្ព​កាសែត នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១០ ។​

CONTACT US

Phone: (011) 21-7132
Email: thepreynokornews@gmail.com
Website: www.preynokornews.info

ADDRESS

#24, Street 313
Kork Khleang Village, Kork Khleang Commune
Sen Sok District, Phnom Penh.

SEND US A MESSAGE