សិល្បៈបំបាត់់ទុក្ខ និងចាប់ផ្ដើមរស់ដោយស្ងប់ជាមួយថ្ងៃនេះ

173

ព្រះធម៌ទេសនាស្ដីពី “សិល្បៈបំបាត់់ទុក្ខ និងចាប់ផ្ដើមរស់ដោយស្ងប់ជាមួយថ្ងៃនេះ” សំដែងដោយ ភិក្ខុ ថាច់ ប្រីជា គឿន (សុធម្មប្បញ្ញោ) នៅវត្តខេមររង្សី, ទីក្រុង San Jose, រដ្ឋ California , សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃអាទិត្យ ៨ រោច ខែកញ្ញា ឆ្នាំ មមែ សប្ដស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៩ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ៕

Sep 6, 2015
វត្តខេមររង្សី ថ្ងៃទី ៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥៖ ភិក្ខុ ថាច់ ប្រីជា គឿន (សុធម្មប្បញ្ញោ) សម្ដែងធម៌ស្ដីអំពី “សិល្បៈបំបាត់ទុក្ខ ហើយចាប់ផ្ដើមរស់ដោយស្ងប់ជាមួយ ថ្ងៃនេះ” ។

Comments are closed.