បញ្ហា​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​ក្រោម នឹង​បាន​ថ្លែង​នៅក្នុង​វេទិកា EMRIP

202

​នៅ​ថ្ងៃទី ០៧ ដល់ ថ្ងៃទី ១១ ខែ​កក្ដ​ដា នេះ សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម បាន​ចូល​ថ្លែងការណ៍​នៅក្នុង​វេទិកា​យន្តការ អ្នកជំនាញ ស្ដីពី សិទ្ធិ​ជនជាតិដើម (EMRIP) នៅ​ទីក្រុង ហ្សឺ​ណែវ ប្រទេស​ស្វិ​ស ដើម្បី​ជម្រាប​ពី​បញ្ហា​សិទ្ធិមនុស្ស​ខ្មែរក្រោម នៅ​កម្ពុជា​ក្រោម ដល់​អង្គ ការ​សហប្រជាជាតិ ។ ក្រុមយុវជន​នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម (KKFYC) ប្រចាំ​អ៊ឺ​រុ​ប តំណាង​ឲ្យ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ដឹកនាំ ដោយ លោក Joshua Cooper ទីប្រឹក្សា​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ចូល​ថ្លែង​ការ​នៅក្នុង​វេទិកា​នេះ ។​

ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម (KKFYC) ចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុង EMRIP នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ នាទីក្រុង ហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វិស ថ្ងៃទី ០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ ។ រូបថត ថាច់ វាសនា
ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម (KKFYC) ចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុង EMRIP នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ នាទីក្រុង ហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វិស ថ្ងៃទី ០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ ។ រូបថត ថាច់ វាសនា
ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម (KKFYC) ចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុង EMRIP នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ នាទីក្រុង ហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វិស ថ្ងៃទី ០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ ។ រូបថត ថាច់ វាសនា
ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម (KKFYC) ចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុង EMRIP នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ នាទីក្រុង ហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វិស ថ្ងៃទី ០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ ។ រូបថត ថាច់ វាសនា

​លោក ថាច់ ខេមរា នៃ​វិទ្យុ​សំឡេង​កម្ពុជា​ក្រោម កំពុងតែ​យក​ព័ត៌មាន​នៅក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​នេះ ធ្វើ​សេចក្ដីរាយការណ៍​មួយ តាមរយៈ​ការ សាកសួរ​របស់ នាង សឺ​ន ស៊ី​វុត្ថា ពី​ប្រទេស​ហូ​ឡង់ ដែលមាន​សេចក្ដី​ដូចតទៅ​៖​ បញ្ហា​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​ក្រោម នឹង​បាន​ថ្លែង​នៅក្នុង​វេទិកា EMRIP

Comments are closed.