សម្ភាស លោក ចៅ សេរី អំពីការចូលរួមប្រជុំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

296

នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ លោក ចៅ សេរី ហៅ ម៉ៅ មុនី អនុប្រធានទី ២ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បានចូលរួមប្រជុំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយ នឹងបណ្ឌិត Joshua Cooper អំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិរភាព ដែលបានរៀបចំដោយនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNPDI) ។

លោក សឺន ថាយ ធន នៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម បានសម្ភាស លោក ចៅ សេរី អំពីរឿងនេះ ដូចតទៅ៖

លោក ចៅ សេរី ហៅ ម៉ៅ មុនី (ស្តាំ) អនុប្រធានទី ២ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ឡើងធ្វើបទបង្ហាញ ក្នុងសិក្ខាសាលាមួយ នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ស្តីអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិរភាព ។
លោក ចៅ សេរី ហៅ ម៉ៅ មុនី (ស្តាំ) អនុប្រធានទី ២ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ឡើងធ្វើបទបង្ហាញ ក្នុងសិក្ខាសាលាមួយ នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ស្តីអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិរភាព ។

Comments are closed.