រូបត្លុក VOKK ដោយ ធីតា ចៅ

0 231

វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម សូមថ្លែងអំណរគុណ ចំពោះ កញ្ញា ធីតា ចៅ នៅទីក្រុង Philadelphia សហរដ្ឋអាមេរិក​ ដែលបានគូរ រូបត្លុក VOKK ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះ ។

រូបត្លុក VOKK គូរដោយ កញ្ញា ធីតា ចៅ ។
រូបត្លុក VOKK គូរដោយ កញ្ញា ធីតា ចៅ ។
រូបត្លុក VOKK គូរដោយ កញ្ញា ធីតា ចៅ ។
រូបត្លុក VOKK គូរដោយ កញ្ញា ធីតា ចៅ ។
Leave A Reply

Your email address will not be published.