ថាច់ ធឿ​ង អតីត​អ្នក​ជាប់គុក​យួន និយាយ​ពី​ជីវិត​នៅក្នុង​គុក​

0 188
សមណសិស្សសាលាបាលីខេត្តឃ្លាំង ជាង ២០០ អង្គ ធ្វើបាតុកម្ម នៅមុខការិយាល័យនគរបាលខេត្ត កាលពី ថ្ងៃទី ០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៧ ។
សមណសិស្សសាលាបាលីខេត្តឃ្លាំង ជាង ២០០ អង្គ ធ្វើបាតុកម្ម
នៅមុខការិយាល័យនគរបាលខេត្ត កាលពី ថ្ងៃទី ០៨ ខែកុម្ភៈ
ឆ្នាំ ២០០៧ ។

កាលពី ថ្ងៃទី ០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៧ សមណ សិស្ស ខ្មែរក្រោម នៃ សាលា បាលី ខេត្ត ឃ្លាំង ប្រមាណ ជាង ២០០ អង្គ បានធ្វើ បាតុកម្ម ដោយ សន្តិវិធី នៅមុខ ក រិ យា ល័យ នគរបាល វៀតណាម ប្រចាំខេត្ត ឃ្លាំង  ដើម្បី ទាមទារ ឲ្យ រដ្ឋាភិបាល វៀតណាម គោរព សិទ្ធិ ខ្មែរក្រោម ។ ក្រោយពី ព្រឹត្តិការណ៍ មួយ នេះ លោក ថាច់ ធឿ ង ជា អតីត ព្រះសង្ឃ មួយអង្គ ក្នុង ចំណោះ ព្រះសង្ឃ ទាំង ៥ អង្គ ដែល ត្រូវបាន រដ្ឋាភិបាល វៀតណាម ចាប់ ផ្សឹក និង ដាក់ពន្ធនាគារ ចាប់ពី ២ ទៅ ៤ ឆ្នាំ ពីបទ “ បង្ក អសន្តិសុខ ទីសាធារណៈ ” (helmii)។ ក្រោយពី បានចេញ ពី ពន្ធនាគារ លោក បាន ភៀសខ្លួន ទៅ ប្រទេស ថៃ ហើយ បាន អង្គការ UNHCR បញ្ជូនទៅ តាំងទី លំនៅៗ ប្រទេស ហូ ឡង់ ។ សូម លោក ស្ដាប់ កិច្ចសន្ទនា រវាង លោក ថាច់ ធឿ ង និង លោក ហៅ ឈូ ន លី ជុំវិញ ព្រឹត្តិការណ៍ មួយ នេះ ដូចតទៅ ៖ ថាច់ ធឿ ង អតីត អ្នក ជាប់គុក យួន និយាយ ពី ជីវិត នៅក្នុង គុក

ព្រះសង្ឃទាំង ៥ អង្គ គឺ គឹម មឿន , យ័ញ តូន ,លី សឿង , លី វ៉ាង និង ថាច់ ថឿង នៅក្នុងតុលាការប្រជាជនបក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៧ ។
ព្រះសង្ឃទាំង ៥ អង្គ គឺ គឹម មឿន , យ័ញ តូន ,លី សឿង , លី វ៉ាង និង ថាច់ ថឿង នៅក្នុងតុលាការប្រជាជនបក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៧ ។

Leave A Reply

Your email address will not be published.