លទ្ធផលនៃវេទិកានៅភ្នំពេញ ស្ដីអំពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

280

នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា នេះ លេខាធិការដ្ឋាន នៃអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ដែលមានមូលដ្ឋាន នៅប្រទេសកម្ពុជា បានធ្វើវេទិកាសាធារណៈមួយស្ដីពី “សមាជិកភាព និងគោលការណ៍របស់សហព័ន្ធខ្មែរ កម្ពុជាក្រោម នៅក្នុងអង្គការ UNPO” នៅ ទីក្រុងភ្នំពេញ ។ វេទិកានេះ មានមនុស្សចូលរួមប្រមាណ ១៥០ រូប ដោយមានការចូលរួមថ្លែងសារពីលោកប្រធាន សហព័ន្ធខ្មែរ កម្ពុជាក្រោម ថាច់ ង៉ុក ថាច់ តាមរយៈ អិនធើណិត Conference ផងដែរ ។

លោក សឺន ជុំជួន ។
លោក សឺន ជុំជួន ។

តើលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះយ៉ាងណា ? លោក សឺន ថាយ ធន បានសម្ភាស លោក សឺន ជុំជួន ប្រធាន បណ្ដាញយុវជន ខ្មែរកម្ពុជា ក្រោម និងជាលេខាធិការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅ៖

លោក តាំង សារៈ ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅកម្ពូជា ។
លោក តាំង សារៈ ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅកម្ពូជា ។

KKF Phnom Penh 3
KKF Phnom Penh 5

KKF Phnom Penh 4

Comments are closed.